თამაშის მიზანი

                     5x5                                                                                                                  თამაშის  მიზანი                                                       ჭადრაკისგან      განსხვავებით     ლოგიკური     სამაგიდო   თამაში   გო   ცარიელ    დაფაზე  იწყება.     გო – ს    თამაში  ნებისმიერი  ზომის  დაფაზე  შეიძლება.   5 x 5     ხაზიან ი,      7 x 7    ხაზიანი     და      9 x 9     ხაზიანი     დაფები      გო-ს      სწავლების       საწყის      ეტაპზე       ძალიან    საინტერესოა    ახალბედა     მოთამაშეებისთვის.7x7

       ტურნირები     იმართება    საშუალო    _      13 x 13  ხაზაან     და    დიდი   ზომის    _   19 x 19    ხაზიან დაფაზე.                                                                               დაფაზე    ჰორიზონტალური  და  ვერტიკალური ხაზების  ურთიერთგადაკვეთის შედეგად შექმნილ წერტილებს  პუნქტები  ეწოდება.                                   ხუთხაზიან  დაფაზე  25  პუნქტია                               შვიდხაზიანზე   —   49                                                ცხრახაზიანზე   —   81                                                  ცამეტხაზიანზე  —  19x969                                          ცხრამეტხაზიან      დაფაზე       კი     361 პუნქტია.                                                       თამაშის მიზანი არის მოწინააღმდეგეზე მეტი  პუნქტის  გაკონტროლება.                   თუ  შავებით  მოთამაშე  უფრო  დიდ ფართობს    გააკონტროლებს     _  შავები გაიმარჯვებენ   და   თუ   გო-ს  სათამაშო დაფაზე  გაბატონებულ  მდგომარეობას თეთრები    მოიპოვებენ,    _    თეთრები გაიმარჯვებენ.                                             ჭადრაკის  სათამაშო დაფაზე ფიგურები თუ       მოძრაობენ       შავი      უჯრიდან  თეთრზე   ან   პირიქით,   გო-ს დაფაზე “ფიგურები”  არ მოძრაობენ.  ამ დაფაზე მოწინააღმდეგე     მხარეები    შავი    და თეთრი ქვებით მორიგეობით იკავებენ თავისუფალ    პუნქტებს    და   როდესაც    დაფაზე    თავისუფალი   პუნქტი     აღარ    იარსებებს, ორთაბრძოლა    დასრულებულად    ითვლება.   13x13

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             რაც    უფრო    მატულობს    დაფაზე  _  ბრძოლის    ველზე    სათამაშო    ქვების  _  “მეომრების”  რაოდენობა,  მით  უფრო  იზრდება  საფრთხე  იმ  ქვებისთვის,  რომლებიც  სიცოცხლისუნარიან ფორმას  ვერ  შექმნიან.     სიცოცხლისუნარიანი   ფორმის    არ    მქონე   ქვების   ჯგუფს   მკვდარი  ჯგუფი    _   ტყვეები  ეწოდება.   მოწინააღმდეგის  ქვებს   როდესაც  დავატყვევებთ   და   ალყაში მოქცეულ     ქვებს     არ     ექნებათ    ერთი    სასიცოცხლო   პუნქტიც    _    ჰორიზონტალურად  ან ვერტიკალურად  მომიჯნავე  თავისუფალი  პუნქტი,     მყისიერსდ  ვიყვანთ  დაფიდან.  დაფაზე    არც  თუ   იშვიათად  არსებობენ  ტყვეები,  რომელთა  მყისიერად  აყვანა  არ  ხდება. თუ  რატომ,  ამას   თამაშის   წესების   შესწავლის   დროს    შევიტყობთ.    ჭადრაკისგან    განსხვავებით    გო-ს დაფაზე   მორიგი   სვლის    გაკეთების    დროს     შესაძლებელია    არა    მხოლოდ     რამოდენიმე ერთეული,     არამედ      რამოდენიმე     ათეული     ქვის      დატყვევება     _      დაფიდან    აყვანა.  ტყვეების   აყვანის   შემდეგ   დაფაზე   პუნქტების   გარკვეული რაოდენობა  განთავისუფლდება,  სადაც თამაშის  წესის  დაცვით  კვლავ  შეიძლება  გავაკეთოთ  ერთი ან რამოდენიმე  სვლა.               ორთაბრძოლის      დასრულების      დროს      გაკონტროლებული     პუნქტების    ჯამი      არის  მოპოვებული   ქულა.   გაიმარჯვებს  ის,   ვისაც   უფრო   მეტი   ქულა   ექნება   მოპოვებული.

daafa